iZotope Ozone Advanced v9.11.1 1967 Mac [MORiA]

Ozone 9 提供最新的音频技术以及用于乐器平衡和低端的新工具、更智能的音频辅助和改进的性能。


iZOzone9
iZOzone9DynamicEQ
iZOzone9Dynamics
iZOzone9Equalizer
iZOzone9Exciter
iZOzone9Imager
iZOzone9LowEndFocus
iZOzone9MasterRebalance
iZOzone9MatchEQ
iZOzone9Maximizer
iZOzone9SpectralShaper
iZOzone9VintageCompressor
iZOzone9VintageEQ
iZOzone9VintageLimiter
iZOzone9VintageTape
iZRelay
iZTonalBalanceControl2

资源下载此资源下载价格为6鱼币,请先
资源下载
下载价格:6 鱼币
VIP优惠:终身VIP免费
没有账号? 注册  忘记密码?